ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА СЛУЖИТЕЛИ НА ПОЗИЦИЯ „МЕНИДЖЪР НА СЛУЧАИ/КЕЙС МЕНИДЖЪР“  В изпълнение на Проект BG05SFPR002-2.005-0067-C01 „ПАРИТЕТ В ТЪРСЕНЕТО НА РАБОТА“, процедура BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“, финансирана по Програма „Развитие на човешките […]