УСТАВ

Сдружение „Жажда за живот“ е неправителствена организация, създадена през 2005 година. Основните дейности на сдружението са свързани превенция, информация, образование и пряка работа с различни групи млади хора – такива с рисково сексуално поведение, употребявщи наркотици, младежи с увреждания, млади хора с противообществени прояви, младежи от селските райони, млади хора от ромска общност, както и изявени младежи от елитни училища.

Мисия и основна цел на организацията е намаляване на здравните, социалните и културни щети сред една от най- уязвимите рискови групи в нашето общество – млади хора с рисково поведение. Наша задача е осъвременяване на приемствеността между поколенията в ромската общност и подпомагане на рисковите групи. Това включва превенция на сексуално-предаваните инфекции, намаляване на вредите от употребата на наркотици, развитие на здравното, социалното и културно равнище на младите хора от ромски произход. Ние целим и работим за изграждането на съвременна мрежа от здравна, социална и правна защита на младите хора с рисково поведение, установявайки нов подход за работа зачитащ човешките им права и достойнство.

Сдружение „Жажда за живот“ е член на Националната пациентска организация.

 ЕИК: 119647604

Членове на УС:

СТЕФАН РАДОСЛАВОВ СТЕФАНОВ – Председател на УС, 

ДИМИТЪР ПЕТРОВ КИСЬОВ,

ВЕСЕЛИНА ДОБРОМИРОВА СИВОВА


НАШИЯТ ЕКИП

[amoteam max=“50″ categories=“2″ item-width=“100″ item-margin=“15″ full-width=“yes“ panel=“center“]