ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА СЛУЖИТЕЛИ НА ПОЗИЦИЯ „МЕНИДЖЪР НА СЛУЧАИ/КЕЙС МЕНИДЖЪР“

 В изпълнение на Проект BG05SFPR002-2.005-0067-C01 „ПАРИТЕТ В ТЪРСЕНЕТО НА РАБОТА“, процедура BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“, финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс“. Сдружение Жажда за живот обявява прием на документи от кандидати, желаещи да заемат длъжността „Мениджър на случай”/ Кейс мениджър“ за територията на община Твърдица – 2 свободни  позиции , за община Котел – 2 свободни позиции, за община Сливен – 1 свободна позиция.

Основни отговорности:

 • изготвя индивидуални профили на лицата от целевата група (ЦГ) и план за действие с комплексни мерки за тяхното личностно развитие;
 • предоставя подкрепа за лицата от ЦГ, според техните индивидуални нужди и преценява от какви подкрепящи мерки за мотивационно обучение, професионално ориентиране и кариерно консултиране имат необходимост;
 • подпомага осъществяването на контакти с институции/организации, според индивидуалните потребности на лицето или членове на неговото семейство, за преодоляване на пречки за социално включване и включване в заетост;
 • изготвят персонални досиета от комплексната работа с лицата.

Длъжността се заема по трудово правоотношение с работно време 8 часа, за 13 месеца.

Предвижда да се да бъдат идентифицирани 63 лица от целевата група  (от общиите – Твърдица , Котел и Сливен) и разработване на индивидуален набор от мерки/план за действие за тяхното активно приобщаване, чрез работа на терен и последващи действия по решаване на конкретни казуси и интеграция на пазара на труда. Предвидени са подкрепящи мерки за мотивационно обучение за активно поведение на пазара на труда, оказване на психологическа подкрепа на лицата от целевата група и техните семейства.

Минимални изисквания за позиция: „Мениджър на случай“

 • Образователна степен: минимум средно;
 • Професионален опит: не се изисква – наличието на доказан опит по специалността ще се счита за предимство.
 • Компютърни умения: компютърна грамотност – работа с текстообработващи компютърни програми Excel, Word;
 • Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социални услуги;
 • Умения за работа в екип.
 • Да притежават способност за планиране и организиране на дейността;
 • Да притежават умения за самостоятелна работа и работа в екип
 • Да притежават аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;
 • Да притежават добри комуникативни умения;
 • Да познава спецификите на целевата група

Начин на провеждане на подбора:

Подборът на кандидатите за заемане на обявените работни места ще се осъществи на два етапа:

 • Оценка по документи;
 • Автобиография – Europass формат;
 • Документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и/или правоспособност.

Оценка на кандидатите – интервю.

Място и срок за подаване на документите:

Документи за кандидатстване могат да се подават  на имейл : info@thirstforlife-bg.com в срок до 12.05.2024 г.