В началото на декември 2016-та година сдружение „Жажда за живот“ стартира работата си по проект „Мониторинг на посещенията от лекари на новородени бебета в кв. Надежда, Сливен“.

Целта на проекта е да насочи вниманието на бременните жени и бъдещи родилки към здравните им права и задължения.

Също така цели да улесни достъпа им до първични здравни грижи след раждането. А именно – според българското законодателство личните им лекари трябва да ги посетят в дома им до 24 часа след изписване от болница. Не на последно място родилките трябва да са наясно, че след раждане детето трябва да бъде имунизирано, според имунизационния календар в България.

В рамките на проекта специалисти ще провеждат ежеседмични срещи с млади жени, бременни и скоро родили. Предвидени са и редица кръгли маси, на които ще бъдат поставени проблемите, свързани с повишаване здравната култура, развиване на ангажираност към правата и задълженията на майките с новородени деца. В кръглите маси ще участват, както представители на общността, така и заинтересовани институции.

За по-широк обхват на дейностите по проекта ще бъдат организирани редица информационни кампании, свързани с необходимостта от имунизации.

Успоредно с всички дейности ще тече и мониторинг на достъпа до здравеопазване сред общността.

Проектът е финансиран от Програма „Обществено здраве“ на Фондации „Отворено общество“ и е с продължителност 12 месеца.