Лекуващият лекар е длъжен да информира пациента относно: здравословното му състояние и необходимостта от лечение; заболяването, по повод на което е потърсил здравна помощ, и неговата прогноза; планираните профилактични, диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности, както и рисковете, свързани с тях; […]
При хоспитализация пациентът има право: да бъде посещаван от личния си лекар и от специалиста, издал направлението за хоспитализация; на осигуряване от лечебното заведение за болнична помощ на необходимите за лечението му медицински изделия, когато те не се заплащат от […]
Всеки български гражданин има право на достъпна медицинска помощ при условията и по реда на Закона за здравето и Закона за здравното осигуряване. Правото на достъпна медицинска помощ се осъществява при прилагане на следните принципи: своевременност, достатъчност и качество на […]
Като пациент всеки има право на: зачитане на гражданските, политическите, икономическите, социалните, културните и религиозните му права; грижи от общността, в която живее; достъпна и качествена здравна помощ; повече от едно медицинско становище относно диагнозата, лечението и прогнозата на заболяването; […]
Задължително осигурените имат право: да получават медицинска помощ в обхвата на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК; да избират лекар от лечебно заведение за първична медицинска помощ, сключило договор с РЗОК; на спешна помощ там, където попаднат; […]