България е най-бедната страна в Европейския съюз (ЕС), в която повече от една трета от децата, живеят в риск от бедност (над 570 000 според Евростат, 2018 г.). Страната се нарежда на второ място по детска смъртност в ЕС, като […]
7000 жени раждат всяка година у нас без бременността им да е била адекватно проследена от специалист1. През 2021 г. една от десет жени ще бъде приета да ражда, без да и е бил извършен какъвто и да било преглед […]
Обзорният доклад представя данни от девет изследвания, свързани с храненето и хранителния статус на децата от 0 до 3 години в България. Анализът очертава основните негативни характеристики на храненето, като проследява практиките на хранене, статуса и факторите, влияещи върху кърмачетата […]
В България не са налице закони или политически документи, които са изцяло посветени на ранното детско развитие. Нормативно-политическата рамка, касаеща проблемите на ранното детско развитие, е обособена в секторите на здравеопазването, образованието и социалната сфера. Гарантирането на правата на детето […]
Защо е важно ранното детско развитие /РДР/? Периодът от забременяването до навършването на 3-годишна възраст е най-ключовият за всяко дете. Тогава се развива 80% от неговия мозък. В тези първи години въздействието на външните фактори е много силно и затова […]