Проектът „Заедно срещу дискриминацията, домашното насилие и трафика на хора – социално включване и овластяване на младите роми“ цели социално включване и овластяване на уязвими групи. Проектът „Заедно срещу дискриминацията, домашното насилие и трафика на хора – социално включване и овластяване на младите роми“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“ (EEA GRANTS)

ЦЕЛИ

Проектът „Заедно срещу дискриминацията, домашното насилие и трафика на хора – социално включване и овластяване на младите роми“ има за цел да създаде условия за уязвимите групи да поставят публично свои проблеми и да предприемат подходящи действия за тяхното разрешаване; да осигури участие на представителите на уязвимите групи в процесите на вземане на решение и формулиране на политики. Дейностите по проекта подкрепят и разпространяват механизми за самопомощ и солидарност, както и повишават взаимодействието между групите и маргинализирани общности с гражданските организации, които са активни в съответната област.
Цел на проекта е и овластяване на тези младежи за самопомощ и подкрепа, обучени да познават и защитават своите права, да комуникират с институциите и гражданските организации имащи отношение по проблемите им. Чрез групите за самопомощ и подкрепа предизвикваме смелост на младежите, които искат да постигнат промяна, създавайки мрежа от социално активни млади хора, овластени да упражняват правата си на активни граждани толерантни един към друг – приемайки различните. И така заедно да се противопоставят на дискриминацията, домашното насилие и трафика на хора.

ДЕЙНОСТИ

Експертите и сътрудниците по проекта формират групи за подкрепа и самопомощ от младежи от различните подгрупи. В тези групи се представят правата на човека, задълженията и начините за справяне при тяхното нарушаване. Младежите от ромската общност се информират и насочват към кого и как да се обърнат при констатиран проблем, изграждат умения за разпознаване и противопоставяне на домашното насилие и трафика. Работи се за приемане на  различните.

Чрез провеждане на семинари участниците се обучават в основните принципи на доброволчеството, изграждат умения за медиация и работа на терен. В тренингите участват  социални работници и представители на общинските служби, които се запознават пряко с младежите, техните проблеми, идеи, мнения и отговарят на въпросите им според компетентността си. Също така младите хора се обучават в областта на домашното насилие и трафика на хора, тяхната същност, механизмите за защита и разпознаването им. Акцентира се  върху изграждането на умения за справяне с рискови ситуации, за преодоляване на зависимостта от рисковата социална и семейна среда.

Чрез провеждане на публични кампании посланието на проекта достига бързо и лесно до по-голяма част от младежите в рискови групи.