Три проектни предложения получиха финансиране по програма за малки грантове „Мисията възможна“ на Сдружение „Жажда за живот“ – Сливен. В обявения срок за кандидатстване се получиха 40 проектни предложения. Всяко едно от тях премина през външно оценяване. Голяма част от проектите са написани извън темата, поставена в условията за кандидатстване, а именно „Промяна на отношението и възприемането на различните (проституиращи, употребяващи наркотици, хомосексуални, преживели домашно насилие и трафик) в ромската общност“. Одобрени за финансиране са предложенията на 3 Неправителствени организации.

Единият е проекта „Различни, но равни“ на Сдружение „Фокус – Европейски център за развитие“ – Пазарджик . Основната цел на проекта е да се даде шанс на хора от целевата група да се включат в дейности, в които до този момент са нямали възможност да участват поради изолацията и неглижирано отношение към тях, дискриминацията и стигматизиране в самата ромска общност. По този начин те ще могат да покажат своята гражданска позиция, да повишат самооценката си и да развият своите социални умения.

Финансиране от Сдружение „Жажда за живот“ – Сливен получи и проектът „ДНЕС – Дейности за насърчаване на етническата солидарност“на Младежки клуб „Българи“ – Дряново. Проектът е разработен по начин, който предполага силно въздействие върху целевата група – младите хора от ромски произход в община Дряново. Осъществяването на проекта, ще даде на младите хора от ромската общност, възможността за активно гражданско участие чрез методи от неформалното образование, дискусии и дебати. Едновременно с това проектът ще бъде и една стъпка напред в процеса на интеграция на ромското население в град Дряново. Третото финансирано предложение е „Слънцето грее еднакво за всички“ на Фондация „Бъдеще“ – Ракитово „. Основна цел на проекта е да се създадат условия за комуникация и възприемане на жени жертви на домашно насилие от други хора в общността, които не са имали този проблем. В проекта ще бъдат включени и младежи /девойки и момчета/ от рискови семейства , като по този начин ще бъдат запознати с проблема, за да се избегне появаването му занапред. Ще бъдат променени нагласите на примиримост на общността относно правата на човека и равнопоставеността на половете. Сдружение „Жажда за живот“ – Сливен реализира „Мисията възможна“ с подкрепата на Тръста за гражданско общество за Централна и Източна Европа.