Доброволците от клуб „Жажда“ на сдружение „Жажда за живот“ представиха „Приказка за лошия магьосник Наркотик“ в град Сливен . Тя има за цел да насърчи младите хора към здравословен начин на живот чрез превенция на зависимостите и занимания на открито чрез физическа активност и спорт. Идеята е да се работи с рискова група от младежи, които да търсят себе си не в наркотиците, а в областта на изкуството и спорта.

С това от „Жажда за живот“ искат да покажат житейска истина за наркозависимите, да се представи света им на сцената. Така информацията за този проблем да стане по-близка до потенциалните хора, готови да посегнат към различните видове наркотици. Също така, сухата информация изписана за броя на наркомани, болести, видове наркотици, смъртни случаи, грабежи из разни книжки, брошури и плакати, да бъде представена в един по-реален и по-човешки вид на широката общественост. Младите хора си поставят за задача да се наблегне на „превенцията, която за нас младите хора е свързана с развиване на емоционалната интелигентност, която включва компоненти като: отговорно отношение и поведение към себе си и другите; умения за справяне в конфликтни ситуации; дълготрайни приятелски отношения; пълноценна връзка с авторитети; позитивна нагласа към здравословен начин на живот“. Методи, които ще се ползват са предимно интерактивни – развиващи умения за справяне в различни, важни за съответната възраст, ситуации.

В дейностите ще се залага на активно участие, групова работа, решаване на казуси, ролеви игри и др. Борбата със зависимостите младите в организацията свързват със запълване на свободното време с изкуство и спорт, защото тези две форми на изява са универсално средство за възпитание и пълноценно осмисляне на ежедневието им. Спортът е мощен интегриращ фактор, който приучава към толерантност и приемане на различията между хората от ранна детска възраст.Чрез „Приказка за лошия магьосник Наркотик“ от „Жажда за живот“ се стремят участниците да развият и практикуват умения за ефективна комуникация със своите връстници; да „преживеят“ състояния и емоции по време на рискови ситуации; да потърсят решение за недопускане или за справяне с рисковите ситуации; да експериментират нови модели на поведение в реалния живот.

В рамките на 3 месеца от 01.05-01.08.2011 година в проекта ще се акцентира върху обучение в емоционална интелигентност – как да се разпознава емоциите, което ще се осъществява посредством интерактивни методи по принципа връстници обучават връстници. Работа ще е предимно в гр.Сливен и ромските общности в близката околност като в своята работа ще организират различни мероприятия – представяне на видеоматериали сред ученици и родители на тема „Агресия“ и „Наркотици“; ще бъде представена и театрална постановка; ще се организират спортни мероприятия и насърчаване на физическата активност; ще бъдат изработени и разпространени информационни материали за психоактивните вещества и вредите от употребата им. В началото на месец юли на сливенска сцена ще бъде представена театрална постановка, чиято подготовка е изцяло свързана с темата на Проекта и изработена за него.