Регионален застъпнически форум с мото „Цветно утре за нашите деца“ се проведе днес в Сливен. Събитието се организира от Сдружение „Жажда за живот“.

На форума присъстваха представители на областната управа, лекари, юристи, медицински сестри, директорът  РДСП, Отдел „Закрила на дедето”, много НПО-та, всички здравни медиатори на общината, както и експерти от община Сливен, от Общинския съвет, община Бургас и РЗИ.

Проект „Цветно утре за нашите деца“ цели подобрения в детското и майчино здраве чрез провеждане на застъпническа кампания за универсален достъп до лекарства за децата от 0 до 3 години. Основната цел на кампанията е приемане на нормативни и законодателни промени като част от устойчива национална лекарствена политика в България.

Конкретните цели в проекта са изготвени на базата на резултатите от експертен доклад, който бе представен по време на форума. В рамките на събитието бе обсъдено застъпническото предложение за осигуряване на безплатни лекарства, диетични храни и хранителни добавки за деца от 0 до 3-годишна възраст. Предложението бе подкрепено от всички присъстващи след внимателен анализ на текста. Дадено бе предложение да се добави към диетично хранене и думата  „здравословно”.

Проект „Цветно утре за нашите деца“ е част от проект за подобряване на майчиното и детско здраве сред ромска общност „С грижа от 0 до 3“. Изпълнява се от коалиция от шест организации: Фондация „Фонд ИГА“, Сдружение „Ларго“, Сдружение „Инициатива за равни възможности“, Сдружение „Жажда за живот“, Сдружение „Клуб на нестопанските организации“ и Сдружение „Хаячи“.

Публикуваме пълния текст на предложението:

Предложение за осигуряване на безплатни лекарства, диетични храни и хранителни добавки за деца от 0 до 3 годишна възраст

В рамките на проект „С грижа от 0 до 3“, изпълняван от Фондация „Тръст за социална алтернатива“ се разработва инициатива „Цветно утре за нашите деца“, която работи по направление „Достъп до медикаменти за деца до 3 години“, като се застъпва за универсален достъп до лекарства за деца от 0 до 3 г., чрез въвеждане и прилагане на политика за безплатни лекарства. Инициативата изследва проблемите, свързани с бариерите пред достъпно здравеопазване вследствие на установен недостиг на средства за покриване на лекарства за деца, от което най-засегнати са семействата от бедните и уязвими групи.  През месец януари 2022 г. инициативата извърши изследване, резултатите от което са обобщени в доклад „Осигуряване на достъп до лекарства за деца от 0 до 3 годишна възраст[1]“. Съгласно заключенията на доклада потенциалната бенефициентска група наброява малко над 180 000 деца. Като разглежда проблемите, породени от липсата на средства за закупуване на необходими лекарства и хранителни добавки за целевата група, докладът препоръчва въвеждане чрез нормативна промяна на общ универсален достъп до безплатни лекарства и хранителни добавки за тях.

Предложение:

При преглед на законодателството в сферата на здравеопазването и здравните услуги, достъп до безплатни лекарства за децата от 0 до 3 годишна възраст може да бъде въведен чрез изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване и конкретно в чл. 45 от същия, в следния смисъл:

  1. Чл.45, ал.1,т.11 да се измени така:

11.       а) предписване и отпускане на разрешени за употреба лекарства, предназначени за домашно лечение на територията на страната;

б) предписване и безвъзмездно отпускане на разрешени за употреба лекарства за деца до 3 годишна възраст;

  • Чл. 45, ал. 1, т. 12 да се измени така:

12.       а) предписване и отпускане на медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, предназначени за домашно лечение на територията на страната, както и на медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ;

б) предписване и безвъзмездно отпускане на медицински изделия, диетични храни за специални медицински цели и хранителни добавки, предназначени за домашно лечение на територията на страната, както и на медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ за деца до 3 годишна възраст.

Предложен начин – универсален достъп до безплатни лекарства за деца до 3 годишна възраст:

Универсалният достъп се постига чрез издаване на безплатна електронна рецепта от лекар, като бенефициенти са деца до 3 годишна възраст. С оглед на контрол и предпазване от възможни злоупотреби (предписване на лекарства и лекарствени продукти на деца до 3 годишна възраст и фактическото им използване от други лица) следва да се въведе вписване на предписаните лекарства и лекарствени продукти в електронна здравна книжка на съответното дете. Механизмът на издаване на безплатна електронна рецепта и вписване на предписаните безплатни лекарства в електронната здравна книжка на детето, както и допълнителни механизми за административен контрол могат да се регулират с наредба, издадена от Министъра на здравеопазването. Важно е обаче, че с подзаконовата нормативна уредба не могат да се въвеждат ограничения в нормативния акт, с който се въвежда предписване и безвъзмездно отпускане на лекарства и медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за деца до 3 годишна възраст.

Мотиви:

Предложението засяга възможността за достъп до безплатни лекарства на всички деца от 0 до 3 години, така че да могат да бъдат пълноценно лекувани в най-важните за тяхното развитие години. С приемането на предложението ще се осигури равен достъп до лекарства на всички деца от целевата възрастова група, независимо от финансовото състояние на семействата им. Така децата ще могат да получават необходимите им лекарства, което ще подобри спазването на лекарските предписания и следователно – общото здравословно състояние на децата. Децата до 3 годишна възраст така или иначе попадат в групата на лицата до 18 годишна възраст, чието здравно осигуряване се заплаща за сметка на държавния бюджет[2]. Освен това и в настоящата нормативна база е налична разпоредба (чл. 82, ал. 3 от Закона за здравето), на основание на която след предварително одобрение лицата до 18 г. възраст имат право на медицинска помощ извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, която включва inter alia със средства от държавния бюджет на медицински изделия, включително диетични храни за специални медицински цели, които не са включени в Позитивен списък по Закона за лекарствените препарати в хуманната медицина. Целта на настоящото предложение е да се избегнат всякакви допълнителни условия пред универсален достъп до безплатни лекарства за деца до 3 годишна възраст.

По отношение на затрудненията, свързани с достъпа до лекарства като най-чест проблем се идентифицира липсата на средства за покриване на цената на лекарствата. Това е така поради ниските доходи на голяма част от населението. Съгласно резултатите от проучването, извършено в рамките на проект „Цветно утре за нашите деца“ финансовото изражение на изменението ще бъде в рамките на около 55 млн. лева, като обаче в дългосрочен план тази инвестиция ще доведе до спестяване на разходи, които на настоящия етап се генерират вследствие на неизпълнение на лекарски предписания поради липса на достатъчно средства и се изразяват в по-чести посещения при лекар, включително в спешни отделения; по-чести хоспитализации и здравословни усложнения; по-висока смъртност в сравнение със средните стойности за страните от Европейския съюз[3]. С постигане на облекчен достъп до лекарства за деца до 3 годишна възраст ще се осигури и изпълнение на ангажиментите на страната по национални и международни стратегически и програмни документи.

Пояснение[4]:

 Предложеното изменение и допълнение е най-удачният и лесен начин за постигане на застъпническата цел, още повече, че подобно предложение вече е правено в близкото минало (в рамките на 43-тото Народно събрание, където предложението е отхвърлено след обсъждане в парламентарната комисия по здравеопазване), като обаче следва да се има предвид, че според това предложение са били обхванати две групи лица: 1. Деца до 7 годишна възраст и 2. Граждани над 65 годишна възраст с хронични заболявания за водещото от тях; както и че на практика е липсвала каквато и да е оценка на въздействието от гледна точка на средства, но при все тези дефицити предложението е било отхвърлено поради недостиг на само един глас в парламентарната комисия по здравеопазване. Последното дава основание да се заключи, че подобно предложение би получило популярност и обществена подкрепа, което би било от своя страна мотив за нормотворците да го подкрепят. Настоящият етап е особено подходящ, тъй като готовност и политическа воля е декларирана в рамките на коалиционното споразумение[5] на управляващата коалиция, макар и да не е постигнато окончателно съгласие. В Приложение 5 (Здравеопазване) на коалиционното споразумение и по-конкретно в т. 9 от същото (Детско здравеопазване), коалиционните партньори са приели като цел постигане на 95% заплатени лекарствени продукти (лекарства и хранителни добавки) от Националната здравноосигурителна каса и солидарно участие от страна на родителите за деца до 14 години за остри заболявания със създадени ясни контролни механизми след създаване на електронно досие. Анализ на обсъжданията на коалиционните партньори в процеса на създаване на коалиционното споразумение сочи, че обсъждането на проблема с достъпа до лекарства и лекарствени продукти е инициирано от коалиционния партньор БСП, който поставя на обсъждане предложението си за законодателна инициатива, която да осигури достъп до безплатни лекарства за децата до 14 годишна възраст. Предложението се оспорва от коалиционния партньор „Демократична България“. В рамките на обсъжданията се приема цитираното по-горе, а именно 95% заплатени от НЗОК лекарства и лекарствени продукти за деца до 14 г. с въведено ограничение това да се отнася за остри заболявания и да се въведат контролни механизми чрез създаване на електронно здравно досие. Компромисното предложение е направено от коалиционния партньор „Продължаваме промяната“. В този смисъл застъпническо действие за постигане на 100% безплатни лекарства и лекарствени продукти за деца до 3 годишна възраст изглежда постижимо.

Източник: https://sliven24.com/