На 13 май 2022 г. беше проведена междуинституционална работна среща на тема „Непроследената бременност – проблеми и възможности“ с домакин и модератор д-р Антон Тонев, председател на Комисията по здравеопазване в 47-то Народно събрание. Министерство на здравеопазването беше представлявано от г-жа Невена Цанкова, заместник-министър на здравеопазването и д-р Таня Андреева, педиатър и съветник на министъра на здравеопазването.

На срещата беше представен изготвеният от д-р Венелин Стойчев (социолог) през 2021 г. анализ „Цената на безразличието“, който адресира икономическите последици от липсата на проследяване на бременността. Адвокат Мария Шаркова разгледа правната рамка на проблема, а след това бяха представени и коментирани становищата на медицински специалисти и експерти. В края на дискусията бяха набелязани конкретни действия за преодоляване на негативните здравни тенденции в областта на майчиното и детско здраве, свързани с непроследените бременности.

Основният проблем, който трябва да бъде решен е, че в момента неосигурените бременни имат право само на един профилактичен преглед за целия период на бременността, който е разписан в Наредба № 26 на Министерство на здравеопазването от 14.06.2007 г. за предоставяне на акушерска помощ за здравнонеосигурените жени. Това според здравните специалисти е крайно недостатъчно. Практиката показва, че Наредба 26 се прилага на изолирани места, че съществуват бариери пред осъществяването на този единствен регламентиран в нея преглед. В резултат на това около 7000 жени раждат всяка година без бременността им да бъде проследена от специалист. Тази ситуация прави невъзможно диагностицирането и лечението на редица предотвратими проблеми и лечими инфекции, които са риск за здравето, а понякога – и за живота на бебето и неговата майка. Представеният на срещата икономически анализ доказва, че освен социалните последици, до които води липсата на достъп до здравни грижи, за обществото има и сериозни икономически такива. В изказването си Венелин Стойчев акцентира на това, че е важно публичните здравни политики да се правят базирани на конкретни данни и прогнози със съответните доказателства. Той изтъкна, че доброто управление на здравната система може да адресира проблемите, свързани с липсата на достатъчно финансиране – а именно, парите да се насочват към местата, на които ще бъдат изразходвани най-ефективно.

Адвокат Мария Шаркова в допълнение посочи, че: „Спестяването на средства от здравната система следва да бъде вторичен ефект, а акцентът трябва да бъде върху правата на бременните жени и върху качеството на медицинската помощ. Необходимо е да се осигурят, освен прегледи и изследвания, и лечение на тежки патологии на бременността по клинична пътека. Според Конституцията и Закона за здравето бременните жени имат допълнителни права, те се ползват с особена здравна закрила, заедно с децата, както и с приоритет при оказване на здравна помощ. Необходимо е в Наредба 26 да се разшири обема на болничната медицинска помощ за здравно неосигурените жени.“

Доц. Антон Тонев потвърди, че усилията и брая прегледи, които се дават в момента не са достатъчни, за да се постигне нормално протичане на бременността и раждане на здраво дете сред групата на неосигурените жени, а това повлиява и мотивацията на акушер-гинеколозите за работа с тези жени. Според него качеството на предлаганите здравни услуги винаги трябва да бъде поставяно на първо място, а при бременните има особена ситуация, в която става въпрос за качеството на живот на още един човек – трябва да се направи така, че този човек да се появи равнопоставен с всички останали.

Съветникът на здравния министър педиатърът д-р Таня Андреева посочи, че в условията на демографска криза всяко бебе е безценно и всяка една бременност трябва да бъде проследявана. По думите й увеличаването на броя на прегледите на неосигурените лица или изравняването им с тези, полагащи се на осигурените жени, ще осигури една много по-добра превенция, скрининг и ранна диагностика на всички предотвратими заболявания по време на бременността. Така ще се намали риска от усложнения, преждевременно раждане на недоносени бебета и перинатални последствия.

Тези становища бяха подкрепени от всички присъстващи експерти в залата. Доц. Михаил Околийски допълни, че още през 2016 година в Рамката за пълноценна грижа, разработена от Световна здравна организация, Детския фонд на ООН – УНИЦЕФ и Световна банка е залегнала препоръка за минимум осем прегледа по време на бременноста.

Антоанета Асенова, здравен медиатор и председател на Управителния съвет на Национална мрежа на здравните медиатори, разказа за практиката при прилагане на Наредба 26 в гр. Благоевград. Според нея не може грижата за бременните жени да зависи от здравно-осигурителния статус, защото положените грижи имат значение за детето, което ще се роди. Изказването ѝ беше подкрепено от Диляна Дилкова, член на УС на НМЗМ, която в заключение изтъкна, че дейностите, свързани с майчиното и детското здравеопазване са сред основните задължения на здравните медиатори, които през 2022 г. са 307 човека. Национална мрежа на здравните медиатори е партньор на Министерство на здравеопазването и здравните медиатори имат готовност да разгърнат широка здравно-информационна кампания сред уязвимите семейства за значението на проследяването на бременността, за да подадат информация за настъпили промени в законодателството и да заведат бременните жени при медицинските специалисти акушерки и акушер-гинеколози.

Срещата е част от застъпническата кампания Всяко бебе е БЕЗценно!, която цели осигуряване на адекватно проследяване на всички бременни жени в България, независимо от техния здравноосигурителен статус. Кампанията се провежда от четири неправителствени организации: Национална мрежа на здравните медиатори, Сдружение „ЛАРГО“, Клуб на нестопанските организации – Търговище и Сдружение „Жажда за живот“, които дългосрочно работят за подобряване на достъпа до здравеопазване и здравни грижи в страната. Повече информация може да намерите на сайта на инициативата: www.vsiakobebe.eu.