Сдружение „Жажда за живот“ работи по Програма на Министерство на здравеопазването „Укрепване на националната програма за туберкулоза в България“, Компонент 5 – „Разширяване на обхвата на ефикасни грижи за превенция и контрол на труберкулозата в ромската общност“. Целевата група е сред ромската общност в риск от заразяване/заболяване от туберкулоза. Работата по тази Програма е насочена към идентифициране на нуждаещите се от услуги и тяхното мотивиране за изследване, ако има съмнения за туберкулоза. Чрез ежедневни срещи с рисковите групи сътрудниците на терен се стремят да повишат информираността на застрашените или засегнатите от туберкулоза. Ако се появи необходимост от насочване към здравни заведения, сътрудниците придружават нуждаещите се до болницата за диагностика и лечение. Също така сътрудниците подпомагат издирването на контактните лица като ги мотивират и придружават до лечебните заведения. На застрашените или засегнатите се оказва съдействие за провеждане на редовни контролни прегледи за туберкулоза. Сътрудниците на терен оказват съдействие на лечебните заведения при лечението и диагностиката на туберкулозата чрез издирване на болни, напуснали стационара и ги насърчават да продължат лечението си. Дейностите по Програмата са насочени и към мотивиране на засегнатите от туберкулоза да вземат редовно медикаментите за лечение и осъществяване на контролни прегледи на пациенти по време на продължителна фаза на лечение.