Компонент 7 „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на млади хора в най-голям риск чрез увеличаване на услугите и програмите, насочени към младите хора“ на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“ към Министерство на здравеопазването, финансирана от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария е структурата, прилагаща методологията за обучение на връстници в сферата на сексуалното и репродуктивно здраве на Y-PEER в България, както и организацията, правеща възможно участието на младежите от страната в международната мрежа.

ДЕЙНОСТИ

  • Работа на терен сред млади хора в риск за повишаване на знанията за поемания здравен риск, отказ или редуциране на рисковото поведение и подкрепа на позитивните промени в поведението; индивидуално консултиране на лица за безопасно сексуално поведение, раздаване на информационни материали за промоция на сексуално и репродуктивно здраве и превенция на ХИВ, раздаване на кондоми;
  • мотивиране за ограничаване на рисковото поведение и подкрепа на позитивните промени в поведението;
  • Анализ на ситуацията по отношение на младите хора в риск и картографиране на региона на областта;
  • Селектиране и поддържане на екип от обучители на връстници;
  • Поддържане на общински клуб/център за обучители на връстници в предоставено от общината помещение или в помещение на неправителствената организация, и предоставяне на информационни материали и материали за безопасни сексуални практики;
  • Достигане до максимален процент сред младите хора в риск в региона, като всеки е достигнат поне веднъж
  • Насочване на млади хора в риск над 16 години за тестуване за ХИВ, мотивиране за ограничаване на рисковото поведение;
  • Осигуряване на професионална и регулярна супервизия на екипа от обучители на връстници за работа на терен с млади хора в риск;
  • Провеждане на медийни кампании за достигане на младите хора в риск в областта три пъти годишно;
  • Организиране и провеждане на семинари и срещи на локално и регионално ниво с другите екипи за работа на терен, сформирани по Програмата, консенсусни срещи с ангажираните с проблемите на младите хора в риск институции и организации на територията на общината/региона/ и семинари за обучение на равни от равни за млади хора в риск от региона