Основната цел на „МИКЦ-Жажда за живот“ (МИКЦ-ЖзЖ) е да създаде условия за цялостно развитие на младите хора в гр. Сливен и областта, включваща градовете Котел, Твърдица и Нова Загора. „МИКЦ-ЖзЖ“ предоставя комплекс от качествени и достъпни информационно-консултански услуги, разнообразни младежки доброволчески инициативи и обучения, предназначени за бенефициенти на възраст между 15 и 29 години от различни етноси и социални групи. Специфичните цели на проект „МИКЦ – Жажда за живот“ акцентират върху:

  1. Повишаване на мотивацията на младите хора за тяхното личностно развитие и разширяване на възможностите за участие в живота на местните общности, чрез улесняване на достъпа до информация, разширяване на възможностите за обучение, доброволна работа и младежки инициативи;
  2. Подпомагане на инициативността и активността на различни младежки общности в Сливен и областта и адаптивността им към европейските ценности и стандарти за младежка работа, чрез консултиране, обучение и техническа подкрепа за реализация на младежки начинания и проекти;
  3. Развитие на капацитета на младежките работници и НПО на територията на сливенска област, работещи в младежките общности и насърчаване на обмена на опит и добри практики.

„МИКЦ – Жажда за живот“ е изцяло съобразен с приоритетите на Националната програма за младежта:

  • Приоритет 1. Насърчаване на личностното развитие и икономическата активност на младите хора и подобряване на достъпа до информация и качествени услуги – чрез създаване на информационно бюро на място в офиса на МИКЦ, достъпност на планираните услуги чрез разпространението им в социалните мрежи и комбинираната работа на терен сред младежките общности в неравностойно положение;
  • Приоритет 3. Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение – обучения на терен, следващи принципа „връстници обучават връстници“ на тема сексуално и репродуктивно здраве, превенция на зависимости и повишаване на нивото на грамотност. В подкрепа на този свой ангжимент, екипът на ЖзЖ е привклекъл като партньори по проекта редица местни институционални структури, които работят целенасочено с млади хора в нераностойно положение и чиято подкрепа ще гарантира силно изразения социален елемент в работата на бъдещия МИКЦ;
  • Приоритет 5. Личностно и професионално развитие на младите хора в малките населени места и селските райони – чрез разгръщане на проекта на територията на цялата област, включително градовете Котел, Твърдица и Нова Загора, където ще се провеждат консултации и обучения на теми, касаещи младежка безработица, включително подготовка на CV и мотивационно писмо, често задавани въпроси при интервю за работа, участие в тематични доброволчески акции за опазване на околната среда и популяризиране на културно-историческото богатство на област Сливен.