ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА СЛУЖИТЕЛИ НА ПОЗИЦИЯ „МЕНИДЖЪР НА СЛУЧАИ/КЕЙС МЕНИДЖЪР“  В изпълнение на Проект BG05SFPR002-2.005-0067-C01 „ПАРИТЕТ В ТЪРСЕНЕТО НА РАБОТА“, процедура BG05SFPR002-2.005 „Активно приобщаване и достъп до заетост на хора в неравностойно положение“, финансирана по Програма „Развитие на човешките […]
В „Жажда за живот“ аз съм доброволец и програмен директор. Моите силни страни са скромността и усмивката. Помагам с работата си като доставям заедно с колегите радост и помощ на нуждаещите се. Най-големите трудности, които заедно като общество трябва да […]