Прилагане на здравната стратегия на Thirst for Life – Стратегия за подобряване на достъпа до здравни грижи за уязвими групи – млади хора, майки и деца от ромската общност чрез застъпнически дейности, които гарантират здравето на здравето, високо качество на […]
Проблемът: Според Закона за здравето, чл. 127 (1) „За осигуряване на безрисково майчинство всяка жена има право на достъп до здравни дейности, насочени към осигуряване на оптимално здравословно състояние на жената и плода от възникване на бременността до навършване на 42-дневна […]
Сдружение „Жажда за живот“ развива клуб с над 30 доброволеца на възраст от 14 до 20 години. Всички те са преминали през редица обучения по различни теми. Основен акцент е поставен върху превенция на ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции. Неведнъж […]
Данните показват, че младите роми в България имат ограничен достъп до медицински услуги в сравнение с мнозинството от населението. Медицинско лечение често е с по-ниско качество, което е в резултат на негласна дискриминация. Голяма част от ромите живеят в квартали с ограничен […]