Задължително осигурените имат право: да получават медицинска помощ в обхвата на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК; да избират лекар от лечебно заведение за първична медицинска помощ, сключило договор с РЗОК; на спешна помощ там, където попаднат; […]
В България не са налице закони или политически документи, които са изцяло посветени на ранното детско развитие. Нормативно-политическата рамка, касаеща проблемите на ранното детско развитие, е обособена в секторите на здравеопазването, образованието и социалната сфера. Гарантирането на правата на детето […]
Защо е важно ранното детско развитие /РДР/? Периодът от забременяването до навършването на 3-годишна възраст е най-ключовият за всяко дете. Тогава се развива 80% от неговия мозък. В тези първи години въздействието на външните фактори е много силно и затова […]