Причинител: Chamidia trachomatis – вътреклетъчен микроорганизъм (устойчив на физични и химични агенти – за разлика от причинителите на другите СПИ), който се разполага като “шапка” около ядрото на епителната клетка. Начин на инфектиране: предава се предимно по полов път. Клинична […]
При хоспитализация пациентът има право: да бъде посещаван от личния си лекар и от специалиста, издал направлението за хоспитализация; на осигуряване от лечебното заведение за болнична помощ на необходимите за лечението му медицински изделия, когато те не се заплащат от […]
Всеки български гражданин има право на достъпна медицинска помощ при условията и по реда на Закона за здравето и Закона за здравното осигуряване. Правото на достъпна медицинска помощ се осъществява при прилагане на следните принципи: своевременност, достатъчност и качество на […]
Като пациент всеки има право на: зачитане на гражданските, политическите, икономическите, социалните, културните и религиозните му права; грижи от общността, в която живее; достъпна и качествена здравна помощ; повече от едно медицинско становище относно диагнозата, лечението и прогнозата на заболяването; […]
Задължително осигурените имат право: да получават медицинска помощ в обхвата на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК; да избират лекар от лечебно заведение за първична медицинска помощ, сключило договор с РЗОК; на спешна помощ там, където попаднат; […]
В България не са налице закони или политически документи, които са изцяло посветени на ранното детско развитие. Нормативно-политическата рамка, касаеща проблемите на ранното детско развитие, е обособена в секторите на здравеопазването, образованието и социалната сфера. Гарантирането на правата на детето […]
Защо е важно ранното детско развитие /РДР/? Периодът от забременяването до навършването на 3-годишна възраст е най-ключовият за всяко дете. Тогава се развива 80% от неговия мозък. В тези първи години въздействието на външните фактори е много силно и затова […]