Институции и медии седнаха на една маса, за да обсъдят проблемите на младите, водещи рисков начин на живот в Сливен. Инициативата е на сливенската неправителствена организация „Жажда за живот“. Срещата се наложи, за да се установят по-трайни и сигурни връзки между медиите, институциите и организацията. На поканата за срещата се отзоваха ресорни представители от Община Сливен, Областна дирекция на МВР – Детска педагогическа стая, РИОКОЗ, Отдел „Защита на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ и др. Поканата уважиха и неправителствени организации от Сливен, работещи същата насока. Интерес към темата на дискусията проявиха и водещи в Сливен, региона и национални медии.

Основно разговорът бе на тема „Право на здраве и достоен живот на младите хора в риск“. От „Жажда за живот“ отнесоха към представителите на Полицията въпроси и мнения на младежи от рисковите групи. Често проституиращите подават сигнали в Организацията за грубо отношение към тях по време на отвеждане в управлението за рутинна проверка. Представителите на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве – Сливен предложиха да се обединят усилията на институцията с „Жажда за живот“ и други неправителствени организации в работата с младите в риск.

От организацията изразиха своята готовност за съдействие и сътрудничество. Активни бяха и представителите от Община Сливен. От Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни поставиха конкретен проблем с едно от проституиращите момичета, по който Сдружение „Жажда за живот“ може да съдейства. От организацията поеха ангажимент за това. Медиите заявиха своето желание да присъстват на работа на терен със служители от „Жажда за живот“. На междуинституционалната и медийна среща, организирана от Сдружение „Жажда за живот“ всички участници взеха решение за обединяване на усилията в създаването на обща кампания в Сливен за 1-ви декември – Международен ден за борба със СПИН.

„Това е амбициозна идея, която ако се реализира проявата ще бъде уникална за града, а и посланието ще достигне до крайния ползвател по-лесно и в цялостен вид, защото усилията ще бъдат обединени и няма да се работи както досега на парче.“, изрази своя оптимизъм координаторът в Организацията Веселин Цветанов. Д-р Стефан Стефанов, директор на Сдружение „Жажда за живот“ заяви, че „През месец октомври 2010 започва изпълняване на дейности по Компонент 7 по Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“ на Министерство на здравеопазването на територията на община Сливен. Освен това сдружението развива и дейности в областта на защитата на човешките права по Програма „Център за правно и социално развитие“, подкрепена от Тръст за гражданско общество за Централна и Източна Европа. Като част от дейностите е и финансиращата програмa „Мисията възможна“ за малки грантове и консултантска помощ за други организации и институции.“