Ромският образователен фонд/Стипендиантски програми (РОФ/СП) организира открит конкурс на база академични постижения за студенти от ромски произход. Кандидатите трябва да се обучават в бакалавърска, магистърска или докторантска програма в акредитиран университет в

някоя от следните държави: Албания, Босна и Херцеговина, България, Косово, Македония, Молдова, Румъния, Русия, Словакия, Сърбия, Турция, Украйна, Унгария, Хърватска, Черна гора и Чехия.

За да бъдат подпомогнати потенциалните кандидати при попълването на електронния формуляр за кандидатстване и успешното му изпращане, Програмата предлага по-долу обща информация относно критериите и процеса на избор на стипендианти, както са описани по-долу.

***

Уважаеми кандидати,

Електронната система за кандидатстване, която се използва от 2011 година, дава възможност на студенти от ромски произход да кандидатстват по Стипендиантските програми на РОФ по един ефикасен и интерактивен начин. Системата предоставя на регистрираните потребители навременна електронна обратна връзка по отношение на съответствието на кандидатурата с изискванията на Програмата, както и по отношение на изпращането на електронния формуляр за кандидатстване.
Стипендиантските програми за 2013-2014 акад. година са вече отворени за кандидати, които отговарят на условията и изискванията в Указанията по-долу.

Стипендиантски програми на РОФ, които се обявяват ежегодно:
Стипендии за студенти от ромски произход, РМУСП (Roma Memorial University Scholarship Programme, RMUSP)
Стипендии за обучение по право и хуманитарни науки (LHP)
Стипендии за обучение в чужбина (RISP)
Програма за стипендии за студенти от ромски произход в медицинските университети и колежи (Roma Health Scholarship Programme, РХСП (RHSP).

Срокове за кандидатстване
Срокове за кандидатстване по отделните стипендиантски програми, 2013-2014 акад. година:

Стипендии за студенти от ромски произход, РМУСП (Roma Memorial University Scholarship Programme, RMUSP) – срокове по страни:
• Албания, Босна и Херцеговина, България, Косово, Унгария, Хърватска и Чехия: 20 май 2013
• Македония, Румъния, Словакия, Сърбия, Турция и Черна гора: 24 май 2013

Стипендии за обучение по право и хуманитарни науки (LHP)
• Срок за кандидатстване: 20 май 2013

Стипендии за студенти от ромски произход в медицинските университети и колежи (Roma Health Scholarship Programme, (RHSP).
• Срок за кандидатстване: 31 май 2013

Стипендии за обучение в чужбина (RISP)
• Срок за кандидатстване: 31 юли 2013 (Конкурсът ще бъде обявен на 1 юни)

Технически указания за кандидатстване чрез електронната система за кандидатстване по Стипендиантските програми на РОФ може да намерите тук.
Важно: Кандидатите трябва да прочетат и да се запознаят подробно със специфичните указания и изисквания към кандидатите на съответната програма, които могат да се намерят на съответните линкове по-долу.

Допълнителна финансова подкрепа
Стипендиантите по различните програми имат възможност да кандидатстват за допълнителна финансова подкрепа както следва:
• Стипендианти по РМУСП (RMUSP) и LHP кандидатстват към Фонда за професионално развитие (PDF);
• Стипендианти по RHSP кандидатстват за стипендия за чуждоезиково обучение или за участие в научни конференции.
• Стипендианти по LHP кандидатстват за стипендия за чуждоезиково обучение, международни стажове и малки проекти.

Указания за кандидатстване

Указания за кандидатстване по Програма РМУСП (RMUSP) може да намерите тук. За настоящи стипендианти на РМУСП: Указания за кандидатстване и формуляр за кандидатстване по Фонд за професионално развитие може да намерите тук.

Указания за кандидатстване по Програма за стипендии за обучение по право и хуманитарни науки (LHP) може да намерите тук.
За настоящи стипендианти на LHP:
• Указания за кандидатстване по Фонда за професионално развитие (PDF) може да намерите тук.
• Указания за кандидатстване за стипендия за чуждоезиково обучение може да намерите тук.
• Указания за кандидатстване за грантове за малки проекти (програмата е отворена и за бивши стипендианти) може да намерите тук.
• Указания за кандидатстване за стипендия за международен стаж (програмата е отворена и за бивши стипендианти на LHP) може да намерите тук.

Указания за кандидатстване по Програма Стипендии за обучение в чужбина (RISP) може да намерите тук.

Указания за кандидатстване по Програма Стипендии за студенти от ромски произход в медицинските университети и колежи (Roma Health Scholarship Programme (RHSP) може да намерите тук.
За настоящи стипендианти на РХСП (RHSP):
• Указания за кандидатстване и формуляр за кандидатстване за стипендия за участие в конференция може да намерите тук.
• Указания за кандидатстване и формуляр за кандидатстване стипендия за чуждоезиково обучение може да намерите тук.

Източник: romaeducationfund.hu