През септември 2013 г. Сдружение „Възможности без граници“ ще стартира изпълнението на първия си проект по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 (ФМ НА ЕИП) – „Младежка КАУЗА Мрежа за КАчество, Устойчивост, Знания и Авторитет на младежката работа в България“. Партньори в рамките на проекта, финансиран от Норвежката програма за подкрепа на НПО, са Сдружение „Жажда за живот“ и Сдружение „УАУ Сопрт“.

Основната цели на проекта са:

  • Насърчаване повишаването на капацитета на НПО и на благоприятстваща среда за работа на неправителствения сектор;
  • Подобряване на финансовата и организационната устойчивост на неправителствените организации;
  • Стимулиране на саморегулацията на неправителствените организации.

Основните дейности по проекта ще включват:

  • Изграждане на партньорства и мрежи за младежка информация и подкрепа;
  • Изграждане на капацитет и предоставяне на информация;
  • Повишаване на осведомеността.

Създадената по проекта интернет платформа ще представи трите НПО и техните проекти пред широката общественост. Тя ще даде и допълнителна гласност на инициативата им за устойчивост и прозрачност в младежкия сектор.

Стойността на проекта е 13 448,18 евро, а паричната стойност, отпусната по ФМ НА ЕИП е 11 973,18 евро. Неговата продължител е 12 месеца, а основните целиви групи включват 15 доброволци и 9 НПО.