Младежки център за обучение и включване ще бъде изграден в Ичера. Неговото създаване е по проект, защитен от община Сливен в партньорство със сдружение „Жажда за живот“. Проектът на стойност 1 029 858, 80 ЕВРО се осъществява в рамките на компонент 1 от програма „Деца и младежи в риск“, финансирана от Норвежкия финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 година в периода септември 2013 г. – април 2016 г. Една от целите на проекта е центърът в Ичера да покрие високите стандарти на Съвета на Европа за международна младежка обучителна база подобно на тези в Страсбург (Франция) и Будапеща (Унгария).

В рамките на проектните дейности екипът на Община Сливен и партньорите от сдружение „Жажда за живот“ ще реализират серия от дейности на терен, обединени в пет отделни обучителни пакета (за свободното време на младите хора; за образователна реинтеграция на младежи в риск; за популяризиране на мултикултурния подход и толерантността между младежи от различни етнически общности; за спорт, култура и местни традиции; за включване на хора в неравностойно положение). Те ще се осъществяват под ръководството на петима висококвалифицирани младежки работници и двама ромски медиатори, обучени от Съвета на Европа в рамките на компонент 3 от програмата.

След завършване на строително-монтажните дейности в младежкия център в Ичера екипът от младежки работници и ромски медиатори ще започне провеждането на регулярни обучения и семинари, насочени към младежи от социално уязвими групи от Сливен и околностите. Очаква се Ичера да се превърне в домакин и притегателен център за различни национални и международни събития в сферата на младежката политика.

Центърът за обучение и включване – Ичера ще разполага с модерна и мултифункционална обучителна база, както и с комфортна хотелска и ресторантска част, които да осигуряват пълноценния обучителен процес на младите хора. Младежките работници в Ичера ще поддържат високите стандарти на Съвета на Европа при изпълнение на меките мерки за образователна интеграция, социално включване и пълноправно участие на младите хора от ромски произход в живота на гр. Сливен. Те ще поддържат собствена библиотека с преводни материали на водещи публикации на Съвета на Европа в младежката сфера, както и седем собствени издания на младежкия център, обхващащи различните подходи при интеграцията на младежи в риск.

Съгласно изискванията на донора младежкият център в Ичера ще поддържа собствена двуезична интернет страница, която ще популяризира неговата дейност сред младежи от България и страните-членки на Съвета на Европа. Като част от плана за кандидатстване за сертификат на качество на Съвета на Европа центърът ще бъде домакин и на серия от над десет национални и международни обучения за младежи. В резултат на дейностите над 240 младежи ще преминат структурирани обучения за придобиване на ключови компетенции, свързани с умения за междукултурно общуване, езикова, компютърна грамотност и здравословен начин на живот.

Сдружение „Жажда за живот“ – Сливен е партньор по проекта, защото е единствената в областта неправителствена организация, която е лицензирана от Държавна агенция „Закрила на детето“ за работа с деца в риск. Това беше основно изискване на донора по проекта при кандидатстването, заяви програмния координатор на сдружение „Жажда за живот“ Веселин Цветанов.