На 20 септември 2013г. в София се състоя първата среща между партньорите (сдружение „Възможности без граници“, сдружение „Жажда за живот“ и сдружение „WOW Sport“) на инициативния комитет по проект Младежка кауза – Мрежа за качество, устойчивост, знания и авторитет на младежката работа в България.
Проектът си поставя за цел да обедини неправителствени организации, насочени към младите хора в една платформа, която да им даде необходимия капацитет и устойчивост,

за да планират и изпълняват своята мисия целенасочено и в услуга на развитието потенциала на младите хора в страната. Чрез създаването на специална платформа и разработването на стратегически документи три НПО, а именно сдружение „Възможности без граници“, сдружение „Жажда за живот“ и сдружение „WOW Sport“ си поставят за задача да обединят усилия и съвместно да развият условия за изграждане на устойчиви човешки ресурси и добра публичност, които да спомогнат за дългосрочното развитие на НПО в частта му, касаеща младежката политика. Така неправителствения сектор в частност младежките организации ще получат вбъзможност да се фокусират върху укрепване развитието на гражданското общество и ще допринесат за налагане на принципите на социална справедливост, демокрация и устойчиво развитие в обществото. Проектните дейности включват мероприятия за укрепване капацитета на трите НПО, касаещи разработването на стратегически документи и планове за прозрачност, наличието на експертни ресурси, обучения за придобиването на полезни знания и умения за стратегическо планиране, диалогичността и изграждането на мрежи за сътрудничество и партньорства със сродни НПО, медии, администрация и бизнеса, както и пилотно стартиране на стажантска програма за младежки НПО, която да даде така необходимия човешки ресурс за изпълнение на множеството рутинни и организационни дейности, които ангажират основната част от времето на младежките работници към момента. Реализирайки планираните проектни дейности екипът на Младежка кауза ще даде по-голяма гласност и видимост на младежкия сектор като инвестира в компетенциите и възможностите на проактивните младежки работници, които могат да бъдат двигател за развитието на потенциала на младите хора в страната. Проектът е финансиран по Програма за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014г.