На 25 октомври 2013 г. се проведе второто събиране на инициативния комитет по проект „Младежка кауза – мрежа за качество, устойчивост, знания и авторитет на младежката работа в България“.

На срещата екипът прие разработените от експертите по проекта вътрешни правила за управление на проекта и одитни пътеки за проследяване на разходите в рамките на участващите организации.

 Като част от ангажимента за подобряването на капацитета на организациите, „Възможности без граници“, „Жажда за живот“ и „УаУ Спорт“ приеха правила за прозрачност на дейността си, както и цялостен план за осъществяване на визуализацията и публичността в рамките на проекта.

По време на срещата партньорите определиха името „Мрежа Младежка кауза“ за официално за неформалната мрежа от младежки неправителствени организации. Съвсем скоро организациите ще разработят и структурата на своята интернет платформа (www.kauza.net), чиято визия и идентичност ще се базира на одобреното вече лого на проекта.

Проектът се реализира в рамките на програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИК 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg) Общата стойност на проекта е 13 448,18 ЕВРО, а безвъзмездната финансова помощ по програмата е 12 073,18 ЕВРО.

Повече за планираните дейности и създаденото партньорство четете тук.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение „Възможности без граници“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че дози документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.