Сдружение „Възможности без граници“ стартира онлайн платформата по проект „Младежка КАУЗА“– „Младежка Мрежа за КАчество, Устойчивост, Знания и Авторитет на младежката работа в България“. Чрез създадената страница целим да обединим неправителствените организации, насочени към младите хора на едно място, което да им даде

необходимия капацитет и устойчивост, за да планират и изпълняват своята мисия целенасочено и в услуга на развитието на потенциала на младите хора в страната. Проектът се осъществява по Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 (ФМ НА ЕИП) (www.ngogrants.bg). Партньори в рамките на проекта, финансиран от Норвежката програма за подкрепа на НПО, са Сдружение „Жажда за живот“ и Сдружение „БГ Бъди активен“, досега познато като Сдружение „УАУ Спорт“.

На сайта на „Младежка кауза“ можете да откриете полезна информация в няколко секци. Наблягаме не само на писмената форма, унагледена „черно на бяло“, която може да се открие в секция „Библиотека“, но и на интерактивни видеа, които биха могли да бъдат както полезни, така и забавни. Информация за бъдещи и минали събития можете да откриете в секция „Събития“, а партньорска зона е специално запазено пространство за общуване и работа на младежки НПО и неформални групи.

Основната цели на проекта са:

  • Насърчаване повишаването на капацитета на НПО и на благоприятстваща среда за работа на неправителствения сектор;
  • Подобряване на финансовата и организационната устойчивост на неправителствените организации;
  • Стимулиране на саморегулацията на неправителствените организации.

Основните дейности по проекта ще включват:

  • Изграждане на партньорства и мрежи за младежка информация и подкрепа;
  • Изграждане на капацитет и предоставяне на информация;
  • Повишаване на осведомеността.

За повече информация посетете: http://kauza.net/

Сдружение Жажда за живот започна от месец март серия от представяне на мрежата на териториятя на област Сливен


„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение „Възможности без граници“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“