От началото на месец ноември сдружение „Жажда за живот“ – Сливен стартира дейностите си по нов проект, свързан с дискриминацията, домашното насилие и трафика на хора в ромската общност.

Младите хора с рисково поведение в тази общност са най-честите жертви на множествена дискриминация, домашно насилие и трафик на хора.

Причината за това е, че от една страна са дискриминирани поради своя произход и социална принадлежност към маргинализирана общност (най-бедните и необразовани роми), а от друга – поради консервативния характер на ромския етнос. По тази причина те биват дискриминирани и вътре в общността, заради своето поведение.

Целта на проекта е овластяване на тези младежи като бъдат приложени релевантни механизми за самопомощ и подкрепа, обучени да познават и защитават своите права, да комуникират с институциите и гражданските организации, имащи отношение по проблемите им.
Чрез групите за самопомощ и подкрепа очакваме да вдъхнем смелост на младежите, които искат да постигнат промяна, създавайки мрежа от социално активни млади хора овластени да упражняват правата си на активни граждани, толерантни един към друг, приемайки различните. A така те заедно ще могат да се противопоставят на дискриминацията, домашното насилие и трафика на хора.

Целеви групи са младежив риск(проституиращи, употребяващи наркотици, с рисково сексуално поведение , подложени на домашно насилие и трафик), ромска и местна общност, НПО и институции.

Проектът на сдружение „Жажда за живот“ – „Заедно срещу дискриминацията, домашното насилие и трафика на хора – социално включване и овластяване на младите роми: се осъществява по Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 (ФМ НА ЕИП) (www.ngogrants.bg).