Сдружение „Жажда за живот“ продължава дейностите си за застъпничество в здравеопазването, подкрепени от Ромски здравен проект на Фондация Отворено общество. Проектът „Мониторинг и застъпничество в здравеопазването на младите роми“ е фокусиран в следните три направления:

* Овластяване на младите роми за равен достъп до здравеопазване и здравни права. Това ще се постигне чрез дискусионни форуми, фокус-групи и работа с институциите.

* Развитие капацитета на Жажда за живот в сферата на застъпничеството. В реализацията на тази цел ще се включи външен експерт – Станимир Хасърджиев – председател на Национална пациентска организация

* Провеждане на мащабни кампании на областно ниво за достъпа до здравеопазване на младите хора.

Фокусът на нашата застъпническата дейност е борбата с множествената дискриминация – т.е. дискриминация, основана на етническа принадлежност, сексуална ориентация, пол, рисково поведение.  В момента, нарушението на здравните правата на уязвимите млади хора често остава незабелязано и институции не успяват да осигурят необходимата подкрепа на хората с нарушени права. Особено тревожен е фактът, че младите роми не разполага с информация за това как да защитят своите здравни права, както и да упражняват правото си на достъп до здравни грижи. Ние вярваме, че младите хора знаят най-добре своите нужди, независимо от етническа принадлежност, пол, сексуална ориентация и поведение. Ние имаме една обща цел за предотвратяване на дискриминацията срещу ромите в областта на здравеопазването. Тази ситуация е особено тревожна за страна като член на Европейския съюз. Ние вярваме, че трябва да се вземат ефективни мерки за справяне с проблема, като мобилизира всички налични ресурси и партньори. Част от проектът е да се ангажират повече хора, организации и институции в тази насока.