Сдружение „Жажда за живот“ – Сливен приключи успешно проект, свързан с дискриминацията, домашното насилие и трафика на хора в ромската общност.  В рамките на проекта участие взеха млади хора с рисково поведение от общността, които са най-честите жертви на множествена дискриминация, домашно насилие и трафик на хора. Причината за това е, че от една страна са дискриминирани поради своя произход и социална принадлежност към маргинализирана общност (най-бедните и необразовани роми), а от друга – поради консервативния характер на ромския етнос. По тази причина те биват дискриминирани и вътре в общността, заради своето поведение.

Целта на проекта бе младежите да се почувстват овластени като бъдат приложени релевантни механизми за самопомощ и подкрепа, обучение да познават и защитават своите права, да комуникират с институциите и гражданските организации, имащи отношение по проблемите им.

Десетки младежи взеха участие в групите за самопомощ и подкрепа, които успяха да им вдъхнат смелост да постигнат промяна, да упражняват правата си на активни граждани, толерантни един към друг, приемайки различните.

През годината на проекта «Заедно срещу дискриминацията, трафика на хора и домашното насилие» сдружение «Жажда за живот» организира мащабна и атрактивна кампания „Аз съм като теб“. Тя бе насочена към млади хора в риск основно от ромски произход и включваше провеждане на хепънинги на открито, консултации и други публични мероприятия. Кампанията завърши с атрактивен концерт.

Младежите преминаха и обучения, свързани с техните умения и компетенции; запознаха се с  различните институции, тяхната работа и начините за ползотворна връзка с тях. Участниците получиха ценни съвети за тънкости при комуникацията си с институциите. Също така младежите се запознаха с различните аспекти на трафика на хора, домашното насилие и трафика на хора;  получиха ценни съвети за разпознаване на проблемните ситуации. Чрез интерактивни методи в обученията младежите се сблъскаха с различни ситуации и имаха възможност да упражнят на практика начините за реакция при констатиране на проблем.

По време на проекта сдружение „Жажда за живот“ – Сливен организира кръгли маси по темите за домашното насилие, трафика на хора и проявите на дискриминация. В дискусиите участваха представители на различни институции, свързани с болезнените за днешното съвремие теми, както и млади хора от Сливен. Информацията в кръглите маси и дискусионния елемент преминаваха по атрактивен начин, което провокира младежите и специалистите към ползотворен диалог. Експертите в „Жажда за живот“ акцентираха върху ученето, посредством игрови методи и преживяване. Така гостите имаха възможност за напрупване и споделяне на конкретен опит, чрез интерактивни методи.

Проектът на сдружение „Жажда за живот“ – „Заедно срещу дискриминацията, домашното насилие и трафика на хора – социално включване и овластяване на младите роми се осъществи по Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 (ФМ НА ЕИП) (www.ngogrants.bg).