Сдружение “Жажда за живот” – гр. Сливен кани младежки представители, представители на институции и медии за участие в национален форум на тема “Структурен диалог за включване на младите роми в обществените процеси за формиране на младежки политики“ , финансиран по Програма „Еразъм+“, Дейност КД3.

Основната цел на форума е да се насърчи развитиетието на диалога и политиките междузаинтересованите страни и ще се проведе от 20 до 25 септември 2018 г. в гр. Банско.

Обща информация

Дейностите в националната среща имат за цел да се стимулира по-активното участие на младите роми в местните младежки политики и в процесите на вземане на решения. Участниците във форума ще имат възможност да обсъдят и намерят решения на настоящите проблеми на младите хора при включването им в местните политики. По време на срещата участниците ще имат възможност да работят с експерти от държавни институции, отговорни за младежките политики в България.

Условия за кандидатстване

Участници във форума могат да бъдат млади хора на възраст между 18 и 30 години, които са:

  • представители на младежки неправителствени организации, работещи на местно, регионално и национално ниво
  • представители на неформални младежки обединения
  • младежки работници
  • младежки лидери

Поканени за участие във форума са и:

  • представители на местната власт от цялата страна
  • представители на институции на национално ниво, имащи отношение към младите хора
  • медии

Срок за кандидатстване: 12.09.2018 г.

Одобрените за участие представители ще бъдат уведомени чрез електронна поща до 14. 09.18 г.

Всички желаещи да се включат във форума следва да попълнят формуляра за кандидатстване – https://goo.gl/forms/dFoPeseiwwYhFj1C3

Разходите за транспорт, настаняване, храна и работни материали се поемат от организаторите.

За повече информация : info@thirstforlife-bg.com