От 20 до 25 септември 2018 г. В Банско се проведе национален форум, организиран от сдружение „Жажда за живот“ – Сливен. Темата на срещата бе „Структурен диалог за включване на младите роми в обществените процеси за формиране на младежки политики“.

Когато говорим за структурен диалог,засягаме три основни целеви групи – институциите като носител на решения, младежките организации, като представител на младежите и самите млади хора, като бенефициенти на младежката политика. Във форума участваха млади хора на възраст между 18 и 30 години, представители на младежки неправителствени организации и неформални младежки обединения, ученици и работещи в различни сфери. Участие взеха и представители от Дирекция „Младеж” на Министерството на младежта и спорта, общински съветници от различни места в страната и други институции. Всички имаха възможност да дискутират актуални проблеми, споделиха трудности и добър опит на регионално и национално ниво.

Основен акцент бе поставен върху активизиране на младите роми за по-активно включване в процесите на правене на младежки политики. Друга от целите на форума беше формиране на умения у младите роми за уверено вземане на решения, изготвяне и отстояване на предложения за формиране на младежки политики. Участниците се запознаха с механизма на работа на обществените институции по отношение на планиране и реализиране на младежки политики. По време на срещата младежите обмениха опит, относно ситуацията и проблемите на ромската младеж в различните райони на страната.

Младежите се запознаха под формата на неформално обучение с приоритетите на „Жажда за живот“ и на Програма Еразъм +; получиха информация за своите права и задължения като граждани.

Участниците оцениха полезността на младежкото ромско участие, позитивната и новаторска роля на младежта в решаването на обществено значими въпроси и проблемите на местната общност. Младите хора повишиха уменията си за професионално и отговорно участие при представяне на интереси и идеи и тяхното умело защитаване и отстояване. Участниците във форума имаха възможност по интерактивен начин да обсъдят и намерят решения на настоящите проблеми на младите хора в неравностойно положение при включването им в местните политики.

Проектът на  „Жажда за живот“ „Структурен диалог за включване на младите роми в обществените процеси за формиране на младежки политики“ се финансира по Програма Еразъм+