Задължително осигурените имат право:

 1. да получават медицинска помощ в обхвата на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК;
 2. да избират лекар от лечебно заведение за първична медицинска помощ, сключило договор с РЗОК;
 3. на спешна помощ там, където попаднат;
 4. да получават информация от РЗОК за договорите, сключени от нея с изпълнителите на медицинска помощ;
 5. да участват в управлението на НЗОК чрез свои представители;
 6. да подават жалби пред директора на съответната РЗОК при нарушения на закона и на договорите;
 7. да получат документ, необходим за упражняване на здравноосигурителните им права в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност;
 8. на трансгранично здравно обслужване по реда на глава втора, раздел ХІІ от Закова за здравното осигуряване (ЗЗО).

Задължително осигурените лица имат право да подават жалби пред директора на съответната РЗОК, когато не са удовлетворени от медицинските дейности, свързани с оказаната медицинска помощ. Жалбата се подава по реда на глава втора, раздел X от ЗЗО, като в нея се описват причините и се посочва най-малко едно от следните основания:

 1. отчетена, но неизвършена медицинска дейност;
 2. качество на медицинската помощ, което не съответства на критериите за качество, определени в националните рамкови договори;
 3. отказан достъп до медицинска документация;
 4. получени от изпълнител на медицинска или дентална помощ суми без правно основание.