Лекуващият лекар е длъжен да информира пациента относно:

  1. здравословното му състояние и необходимостта от лечение;
  2. заболяването, по повод на което е потърсил здравна помощ, и неговата прогноза;
  3. планираните профилактични, диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности, както и рисковете, свързани с тях;
  4. диагностичните и терапевтичните алтернативи;
  5. името, длъжността и специалността на лицата, които участват в диагностично-лечебния процес.

Пациентът има право да откаже да бъде информиран  по т.2 и 3, освен в случаите, когато здравословното му състояние застрашава здравето на други лица.

Пациентът има право да упълномощи писмено лице, което да бъде информирано вместо него.

Пациентът, съответно неговият родител, настойник или попечител, лицето на което са възложени грижите за детето, дирекция „Социално подпомагане”, или упълномощено от тях лице има право да подава жалби и сигнали до Регионалната здравна инспекция и до управителя на съответното лечебно заведение при нарушаване на правата му  или при спорове, свързани с медицинското обслужване.