Прилагане на здравната стратегия на Thirst for Life – Стратегия за подобряване на достъпа до здравни грижи за уязвими групи – млади хора, майки и деца от ромската общност чрез застъпнически дейности, които гарантират здравето на здравето, високо качество на живот и намаляване на неравенствата в здравето чрез цялостна, справедлива, устойчива и висококачествена здравна система.

Текущата здравна стратегия на TFL включва пет цели:

  1. Преодоляване и спиране на негативните здравни тенденции на ромската общност и създаване на условия за нейното подобряване;
  2. Осигуряване на равенство в достъпа до здравни услуги за ромската общност; чрез увеличаване на здравните познания и осигуряване на достъп до здравна информация;
  3. Преодоляване на културните бариери в комуникацията и справяне с всички форми на дискриминационни нагласи;
  4. Разширяване на обхвата на здравноосигурените роми чрез предприемане на законодателни инициативи относно здравното осигуряване на социално слабите.

Програмата съдържа три компонента:

– Социална отчетност за подобряване на здравето – Продължаване и развитие на методологията за социална отчетност (мониторинг на общността, застъпничество, бюджетен мониторинг) за наблюдение на изпълнението на дейностите по Националните програми: „Здраве на детето“ и „Здраве на майчинството“.

– Правно овластяване за подобряване на здравето – мобилизация на общността и правно овластяване чрез прилагане на подзаконовия подход

– Подобряване на здравето на ЛГБТ общността в Сливен – овластяване чрез откритост и здравна осведоменост за ромската ЛГБТ общност в областта на общественото здраве и справяне с различията в нагласите и здравните услуги.

Проектът ще подобри воденото от общността застъпничество и участието на местните общности в политиките и процесите на местно управление за подобряване на достъпа до здравни услуги и здравен статус на майките и децата, както и сексуалното и репродуктивното здраве на младите хора в дългосрочен план.